Protokoll från årsmöte VLBF 2019-03-07

 1. Mötet öppnades av föreningens ordförande Kristian Fred.
 2. Val till ordförande för mötet; Micael Melin

Val till sekreterare för mötet; Anette Andreasson.

 1. Ola Karlsson & Björn Karlsson väljs till justerare för mötesprotokollet.
 2. Styrelsens förslag till dagordning godkändes.
 3. Mötet ansågs stadgeenligt utlyst. Samtliga medlemmar har kallats via brev och annons har förekommit i Lysekilsposten vid två tillfällen. Samt information på föreningens hemsida och facebook.
 4. Idag är Daniel Gustavsson och Margareta Govik från Lysekils Kommun inbjudna att presentera planerna för Valbodalen och Långevik efter den kritik som inkommit till kommunen när det gäller brister i parkerigs möjligheter och ordning.

# Kvarter A-M i Valbodalen skall vara tomt från båtar och vaggor, kärror och uppläggningsmaterial från 15/6. De som har ställplatser här kommer att informeras. På detta sätt skall man friställa plats för lång och korttidsparkering, parkering för de som kommer med kärra och sjösätter över dagen. Samt husbilsparkering. Företaget som har det stora tältet är uppsagda och detta område kommer grusas upp och bänkar med bord kommer att placeras ut. De ägare som inte gått att nå eller inte flyttar sina båtar eller annat material själv trots påtalande, kommer att få betala för att kommunen flyttar sakerna.

#I Långevik skall man se till att reglera Husbilsparkering då området inte är till för fri camping.

# Den nya toaletten i Långevik har redan varit utsatt för skadegörelse, någon har plockat med sig handukstorken.

# Ingen renovering av masthuset kommer ske i år. Toaletterna däremot kommer det ske en lättare renovering av och det beräknas vara klart innan denna säsong drar igång.

# Än en gång påtalar medlemmarna att man tycker intäkterna i småbåtshamnarna skall gå tillbaka till småbåtshamnarna inte in i gästhamnen.

# Tömningsstationen för båtarna ligger på fel ställe. Den kommer enligt Daniel att placeras om när det blir dags att förnya flytbryggorna.

#Problem med att Y-bommarna sitter fast i bryggan märks vid lågvatten, men det kommer inte att bli aktuellt med glidskenor för dessa då det är mycket mer service på den typen. Tanken är att det skall bli fler platser med Y bommar och då i samma modell.

# Taxa för vinter ilägg upplevs starta för tidigt då fisket inte är färdigt än. Daniel uppger att man försöker hitta en helhetslösning på avgfterna.

 1. Föregående års protokoll, godkändes och lades till handlingarna.
 2. Verksamhetsberättelsen för 2018 föredrogs av Anette Andreasson, godkändes och lades till handlingarna.
 3. Resultat och balansräkningen för 2018 föredrogs av kassör Jannice Melander och lades till handlingarna.
 4. Revisionsberättelsen upplästes och godkändes.
 5. Mötet beslutade enligt revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsbefrielse för budgetåret 2018.
 6. Motioner; Inga motioner har inkommit.
 7. Medlemsavgiften för 2020 fastställs till 100 Kr/ familj
 8. Val till styrelsen – enligt valberedningens förslag.

Mötet valde:

Omval sekreterare Anette Andreasson 2 år

Omval kassör Jannice Melander 2 år

Omval ledamot Yngve Berlin 1 år

Omval ledamot Ola Karlsson 2 år

Styrelsesuppleant: omval av Jens Christian Sverdrup-Dahl på 1 år.

Styrelsesuppleant: Björn Karlsson1 år.

Materialförvaltare: Arne Bodestig & Lars Haglund .

 1. Val av två revisorer: Mötet beslutar att omvälja Bengt Swanberg och Lars Jansson på ett år.
 2. Val av valberedning: Mötet beslutar omvälja Magnus Alexandersson och Arne Andreasson på ett år.
 3. Kristian presenterar planerna för kommande året: Bygga ny sjöbod till föreningen under våren. Städdag planerad till 1/6 kl.10.00 med eventuellt knytkalas på kvällen. Fräscha upp klubbstugan, dit vi haft förmånen att få ta emot bord och stolar från Ancon.

Micael Melin- Mötesordförande                                     Anette Andreasson- Mötessekreterare

______________________________                           ____________________________

                     

Björn Karlsson - Justerare                                               Ola Karlsson - Justerare

______________________________                           ______________________________