Protokoll från styrelsemöte VLBF 2019-08-21

Närvarande: Kristian Fred, Jannice Melander, Yngve Berlin, Ola Carlsson, Björn Karlsson, J-C , Anette Andreasson.

  1. Mötet öppnas av Kristian som hälsar alla välkomna.
  2. Medlemsfrågor att ta ställning till inför möte med kommunen.

Flytten av pallvirke; Styrelsen upplever att resultatet blev bra med tillgång till fler parkeringsplatser och rensning av gammalt pallvirke och båtkärror. Dock upplevdes informationen mycket bristfällig och inte enligt den information som getts vid tidigare samrådsmöten med kommunen. Skyltningen av var man får parkera var oklar och inte överensstämmande med vad som står vid infarten i Valbodalen.

Ordningen på servicebryggan; Fortfarande blir båtar liggandes kvar och i vägen vid servicebryggan. Detta påverkar att isättning och upptagning av båtar förhindras. Det måste finnas någon man kan kontakta som har rätt att flytta båten om så behövs.

Antalet toaletter; Ett måste med fler toaletter i servicebyggnaden. Önskemål om solcellsdriven mulltoalett på Valboholmen, som slipper tömmas, utan har en egen inbyggd förmultningsprocess. Eftersom attraktionskraften ökar när området rustas upp så är det ett måste med fler toaletter

Sugtömningsstationen; Önskas ändrad placering och att den ska vara fungerande. Varit väldigt lång reparationstid när den gått sönder.

Hundar på badplatsen och kopplingstvång; I år har det varit många hundar på badplatsen och även okopplade hundar på badplatsen samt i området. Vilket enligt ordningsstadgan i kommunen är förbjudet. Även i detta fall behövs det någon man kan kontakta för tillsägelse, då man som privatperson blivit ord attackerad av den man bett avlägsna sig.

Underhållsplaner för bryggorna; Många brädor är genomruttna och lösa.

  1. Information från Kommunen; Kristian och Anette är kallade till nytt samrådsmöte tisdag 27/8 för att träffa Margareta Govik och Per Garenius.
  2. Medlemmar som önskar agera i klubbens namn på egen hand- hur ställer vi oss till detta?

En enhällig styrelse beslutar att där VLBF´s namn skall förekomma, skall styrelsen vara representerad och föra föreningens talan och beslutsfattande. Detta då styrelsen valts på årsmötet av sina medlemmar. Önskas annat så får årsmötet byta styrelse vid kommande årsmöte.

  1. Kristian filar på skrivelsen till kommunen.
  2. Att följa upp; Belysning i masthuset

Stenen vid servicebryggan

Flytbryggor

Plan för framtiden, Underhållsplan, Intäkter/kostnader,

  1. Övrigt; Fler ljus på bryggorna, mer ljus på parkeringarna, papperskorgar, Kan högtryckstvätten på plattan användas av alla alltid?

Nästa möte; Kristian kallar till möte i september.