Dagordning för årsmöte VLBF 2022-03-24

 1. Mötets öppnande- Ok
 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Micael Melin ordförande, Jannice Melander sekr
 1. Representant från Lysekils kommun informerar Ellinor J hamnchef informerar om hamnenheten. Magnus Säfström informerar om vad de gjort i våra hamnar under året. Önskemål om pontonbryggor i Långevik. Info också om att det inte är några bidrag för reparationer. Det skall bli bom vid iläggningsrampen. Denna bom är fortfarande under fundering hur det ska lösas med betalning mm
 1. Val av justerare för mötesprotokollet -Ola C och Georg F
 1. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning -Ok
 1. Mötets stadgeenliga utlysande - Ok, på hemida, Facebook och i Lysekilsposten.
 1. Föregående årsmötesprotokoll -Finns på hemsidan.
 1. Verksamhetsberättelse, godkännande Kristian läste upp och den godkändes.
 1. Resultat och balansräkning Jannice läser upp.
 1. Revisionsberättelse, godkännande Lars J läste upp och den godkändes
 1. Ansvarsfrihet för styrelsen, budgetåret 2020 och 2021 Ok                                                                         
 1. Motioner Inga nya
 1. Val av ordförande Till ny ordförande valdes Magnus Ekblad på två år
 1. Val till styrelsen Yngve sitter kvar
 1. Val av två revisorer och en revisorsuppleant Lars J och Bengt S sitter kvar. Bernt A revisorsuppleant
 1. Val av valberedning Arne A och Magnus A sitter kvar
 1. Fastställande av medlemsavgift för 2023, styrelsens förslag – bibehållen avgift 100:-/Familj och år Ok
 2. Planerad verksamhet 2022: Renovera klubbstugan, genomföra städdag med tillhörande festlighet. Klubbstugan skall kunna lånas av medlemmar för ex. festligheter. Ok
 1. Övriga Frågor Magnus E presenterade sig. Mikael H vill att styrelsen skall göra ett uttalande officiellt om att räkneskaperna skall vara transparanta. Och att styrelsen skall göra ett utskick, medlemsinfo. Mailregister? Ska vi fortsätta med dekaler?
 1. Mötets avslutande, förtäring.